PHÚ NÔNG, BUÔN ĐÔN

Trang chủ Giới thiệu

GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Kế hoạch chiến lược phát triển HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn I. Tầm nhìn: Mục tiêu: HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn trở thành một hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, thích nghi năng động, sáng tạo, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - x&ati...
Xem thêm về chúng tôi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DU LỊCH PHÚ NÔNG, BUÔN ĐÔN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH