Kế hoạch chiến lược phát triển HTX Nông nghiệp và Du lịch

Phú Nông - Buôn Đôn

I. Tầm nhìn:

Mục tiêu: HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn trở thành một hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, thích nghi năng động, sáng tạo, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Thời gian: Đến năm 2030.

II. Sứ mệnh:

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường.

Phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm Nông thôn, cộng đồng gắn với văn hóa bản địa, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa truyền thống của địa phương.

1. Thuận lợi:

Nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và du lịch sinh thái trải nghiệm Nông thôn, cộng đồng ngày càng tăng.

Chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Vùng đất Buôn Đôn có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái trải nghiệm Nông thôn.

HTX có nguồn nhân lực dồi dào, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần tự giác.

2. Khó khăn:

Khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thị trường của HTX còn hạn chế.

Nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất và du lịch còn thiếu.

Hạ tầng cơ sở tại địa phương còn hạn chế, quy hoạch chưa kịp thời.

Cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch ngày càng gay gắt.

IV. Mục tiêu chiến lược:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tăng thu nhập cho thành viên.

Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hạn chế bán sản phẩm thô.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Về sản xuất nông nghiệp:

Đến năm 2025, 100% sản phẩm nông nghiệp của HTX đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Đến năm 2030, xây dựng thành công thương hiệu riêng cho sản phẩm nông nghiệp của HTX.

* Về du lịch sinh thái trải nghiệm Nông thôn:

Đến năm 2025, đón 10.000 lượt khách du lịch đến với HTX và khu vực hoạt động.

Đến năm 2030, trở thành điểm du lịch sinh thái trải nghiệm Nông thôn, cộng đồng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

V. Giải pháp thực hiện:

1. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của HTX:

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX về kiến thức kinh tế, quản lý, khoa học kỹ thuật và kỷ năng hoạt động du lịch.

Thu hút nhiều nguồn vốn và nhân tài tham gia vào hoạt động của HTX.

2. Phát triển sản xuất nông nghiệp:

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường sơ chế, chế biến nâng cao giá trị sản phẩm.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm nông nghiệp của HTX.

3. Phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm Nông nghiệp:

Xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm Nông nghiệp và Nông thôn, cộng đồng hấp dẫn du khách.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Nâng cao chất lượng và đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch.

Quảng bá du lịch HTX đến với du khách trong và ngoài nước.

VI. Nguồn lực thực hiện:

1. Nguồn vốn:

Vốn tự có của HTX.

Vốn vay từ ngân hàng.

Vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Kêu gọi liên kết đầu tư từ các doanh nghiệp, HTX và tổ chức phi chính phủ.

2. Nguồn nhân lực:

Nhân viên của HTX.

Cán bộ kỹ thuật và chuyên gia du lịch.

Người dân địa phương(nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch).

VII. Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn 1 (2024-2025):

Tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy HTX, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm Nông nghiệp và Nông thôn Cộng đồng.

Giai đoạn 2 (2025-2030):

Kế hoạch chiến lược phát triển HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn giai đoạn 2025 - 2030

2025: HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn trở thành HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, có uy tín trên thị trường, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

2030: HTX phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống thành viên và bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp: Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng: Phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Nâng cao đời sống thành viên; Tăng thu nhập cho thành viên; Tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Kế hoạch chiến lược phát triển HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông - Buôn Đôn giai đoạn 2025 - 2030 là cơ sở quan trọng để HTX phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống thành viên và bảo vệ môi trường.